תאריך עדכון: 25/03/20

מסמך זה מגדיר את התנאים לשימוש באתר כהגדרתו להלן, ומשקף את הסכמתך ואישורך לכל האמור בו. ככל שאינך מסכים לתנאים הללו, אנא הימנע משימוש באתר.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ו/או למחוק ו/או לתקן ו/או לעשות כל שינוי בתנאים האמורים במסמך זה מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי. לפיכך אנא עבור על התנאים הללו ותוודא, כי הנך מסכים להם בכל פעם שתבקש לעשות שימוש כלשהו באתר.

למען הסדר הטוב השימוש בלשון זכר נעשה לשם הנוחות אך תנאים אלו יחולו על כל משתמש ללא כל הבדל של מין או ישות משפטית.

אודות האתר

 1. מבט לשליטה ובקרה בע"מ ("החברה") היא המפעילה של האתר mabatt, שכתובתו www.mabatt.co.il ("האתר").
 2. האתר מכוון להציע לקהל הרחב מידע אודות פוליסות ביטוח שונות בתחום ביטוחי בריאות, חיים וכללי, באמצעות שימוש בכלי הייחודי מסוג מחשבון על בסיס תקציב הגולש ונתוניו האישיים, הכל כמפורט להלן בפרק השירותים במסמך זה ובכפוף לתנאי חברות הביטוח.

המשתמשים

 1. רשאי להשתמש באתר כל אזרח ישראלי, בגיל 18 ומעלה, שברשותו מספר טלפון נייד פעיל. משתמש המעוניין להשאיר פרטים ליצירת קשר על ידי החברה, נדרש להחזיק בכתובת דואר אלקטרוני פעילה ונגישה ברשת האינטרנט, בנוסף למספר טלפון נייד.
 2. על אף האמור לעיל, החברה רשאית שלא לאפשר לאדם ולכל קבוצת אנשים את השימוש באתר, בין אם אושר שימוש כזה בעבר ובין אם לאו, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ללא צורך במתן הודעה מראש.
 3. החברה שומרת על זכותה להתנות שימוש בחשבון על פי קוד כניסה שיישלח למס' הטלפון הנייד של המשתמש. קוד הכניסה הוא אישי ואין להעבירו לאיש, ללא אישור בכתב של החברה. כל פעולה שתיעשה באתר, באמצעות קוד הכניסה, יראו אותה כאילו נעשתה על ידי המשתמש ועל אחריותו.
 4. שימוש באתר על ידי צרכן עסקי כרוך בתשלום דמי מנוי חודשיים בשיעורים שייקבעו על ידי החברה מעת לעת.
 5. למען הסר ספק, החברה רשאית לקבוע בהתאם לשיקול דעתה ואמות המידה כפי שקבע מעת לעת, כי צרכן פרטי שמבצע שימוש תדיר באתר ייחסם ולהתנות המשך שימוש באתר בדמי מנוי חודשיים בשיעורים שייקבעו על ידי החברה מעת לעת.

מטרות ושירותים מוצעים

 1. במסגרת השימוש באתר, תינתן לך האפשרות לבחור את מוצר הביטוח הרצוי, באמצעות שימוש במחשבונים השונים המצויים באתר (מחשבון סיכון ביטוחי, מחשבון שקל אחד ליום, מחשבון תקציב חודשי וכל מחשבון נוסף שיפותח על ידי החברה ואשר יוצג באתר), ועל בסיס הזנת נתונים בסיסיים כגון גיל המשתמש, מין המשתמש וכיו"ב.
 2. לאחר השלמת מספר פרטים יופיעו בפניך התוצאות השונות, בהתאם למחשבון שבחרת. כך למשל, ככל שבחרת במחשבון "שקל אחד ליום", ולאחר שהזנת את הפרטים הבסיסיים למחשבון, יוצגו בפניך מוצרים ביטוחיים השונים שניתן לרכוש בתקציב של שקל אחד ליום, על בסיס הנתונים האישיים שהוזנו על ידך. יובהר, כי המוצרים כאמור כפופים כמובן לעמידה בתנאי הפוליסות הרלבנטיות ולתנאים שיידרשו על ידי חברות הביטוח מעת לעת וכפי שיימסר לך לאחר יצירת הקשר עמך.
 3. הנך מוזמן לבחור את ההצעה המתאימה ביותר עבורך ולקבל בהתאם את מלוא הפרטים הדרושים לשם התקשרות עם הפנייה לגורם מתאים לרכישת המוצר.
 4. ההצעות שיוצגו בפניך, במסגרת השימוש במחשבוני האתר, מסתמכות על נכונות המידע המוזן על ידך ותקפות ל- 72 שעות בלבד.
 5. ככל שהמידע שאתה מוסר אינו שלם ו/או אינו מדויק, הדבר עשוי להשפיע על ההצעות שיתקבלו ועל תנאי המוצרים.
 6. כמפורט בהמשך (ס' 26), החברה אינה אחראית ולא תהיה אחראית לפערי מחירים כלשהם שעשויים להיות בין המחירים המופיעים באתר לבין המחירים הסופיים שייגבו בפועל על ידי חברות הביטוח ואינה מתחייבת שהמחירים המופיעים באתר הם הזולים ביותר. בתוך כך, החברה לא תהיה אחראית ולא תחוב בכל נזק ו/או חסרון כיס שייגרם למשתמש ו/או לצד ג' כתוצאה מהסתמכות על המידע המוצג באתר.

מסירת פרטים ושימוש באתר

 1. ניתנת בזאת הצהרתך לנכונות ומהימנות המידע שהנך מוסר לאתר, לרבות פרטים אישיים, כגון שם, תעודת זהות, תאריך לידה, מצב רפואי (ככל שתידרש), וכל מידע אחר שהנך נדרש למסור במסגרת השימוש באתר. מסירת פרטים נכונים הם תנאי למתן שירותים איכותי ולשיפור השירותים הניתנים למשתמשים באתר.
 2. השימוש באתר ייעשה לשם מטרותיו בלבד ולא יעשה באתר כל שימוש אחר, לרבות שימוש שאינו כדין.
 3. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, אין להפיץ, להעתיק, לשכפל ו/או להציג את תכולת האתר, לרבות המחשבונים, באתרים אחרים או פרסומים אחרים, בין במישרין ובין בעקיפין, ללא אישור מראש ובכתב מהחברה.
 4. יצירות ו/או סימני מסחר ו/או עיצובים ו/או מחשבונים באתר הם בבעלות החברה ו/או מצויים באתר על פי הרשאת בעליהם ואין לעשות שימוש בלוגו האתר, שם האתר, קישוריות לאתר, שמות מסחריים ו/או יצירות ו/או כל קניין רוחני כלשהו השייך לחברה ו/או המצוי באתר, ללא אישור החברה מראש ובכתב.

פרטיות, שימוש במידע ומסירתו לצד ג'

 1. בשימוש באתר ובמסירת פרטים אודותיך וכתנאי לשירותים הניתנים באתר זה, הנך מסכים, כי יישלחו אליך מטעם החברה ו/או סוכני ביטוח ו/או חברות ביטוח הצעות בקשר עם מוצרי ביטוח ומוצרים נלווים, בדואר אלקטרוני ו/או באמצעים נוספים, כפי שהחברה תחליט מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
 2. מבלי לגרוע מהאמור, במסירת פרטיך הנך נותן הסכמתך לקבל דואר אלקטרוני ו/או מסרונים או שיחות טלפונית העונים על הגדרת "דבר פרסומת", על פי תיקון 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982 וזאת כל עוד לא הודיע על כך המשתמש אחרת לחברה. יובהר, כי רק מסירת הודעה כאמור לחברה, בהתאם להוראות והדרכים הקבועות בדין, תיחשב כהודעת הסרה.
 3. החברה לא תישא באחריות לכל נזק, אבדן רווחים, פגיעה בשם טוב, הסתמכות, הוצאה, הפרת חוזה וכיו"ב – ישירים ו/או עקיפים – שנגרמו, אם וככל שנגרמו, בשל פגיעה בסודיות פרטי המשתמשים שלא נגרמו בשל זדון או עבירה פלילית של החברה.
 4. האתר והחברה יהיו רשאים להשתמש במידע אישי של משתמש, כגון ניתוח מידע מצרפי בדבר דפוסי רכישה והתנהגות של משתמשים, לצרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות, לרבות באמצעות "עוגייה" (cookies). כל משתמש יכול להגדיר מחדש את הדפדפן שלו כך שיסרב לכל הcookies או שיתריע על cookies שנשלחים אליו. למרות זאת, יש לשים לב שמספר חלקים של האתר עלולים לא לתפקד כראוי אם משתמש מסרב לקבל cookies.
 5. החברה תיענה לכל בקשה למסירת מידע – כולל מידע אישי ומידע פרטי – אם תוגש בהתאם להליך חוקי, כגון צו חיפוש, צו בית-משפט וכדומה.

הבהרות וסייגים

 1. לחברה אין אחריות לכל התקשרות של המשתמש עם צד ג' בקשר למוצרי ביטוח שיימצא כרלבנטיים עבורו.
 2. מובהר, כי ההצעות השונות המופיעות באתר, באמצעות השימוש במחשבונים של האתר, אינן בגדר הצעות לביטוח או הצעה להתקשרות או לעסקה כלשהי ולרבות כהגדרת הצעה בסעיף 2 לחוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג-1973.
 3. ביצוע עסקאות והתאמת מוצרים למשתמשים, תהליך הצטרפות לעסקת ביטוח, לרבות הצעה לביטוח, המידע המקצועי הרלבנטי לעסקת הביטוח, מחירים, תנאי העסקה וכיו"ב, ייעשו באמצעות הפניה לסוכן או תאגיד סוכן בעל רישיון מרשות שוק ההון, ביטוח וחסכון לתיווך בביטוח על סמך הפרטים שימסור המשתמש.
 4. החברה פועלת ככל שביכולתה להציג את הפרטים הנכונים והמדויקים באתר, בשים לב לשינויים הפנימיים המתבצעים מעת לעת בחברות הביטוח השונות, שהן למעשה הגורם שמנפיק ואחראי לכיסוי הביטוחי ועל המידע שלו מתבססים החישובים והממצאים. החברה עושה מאמצים רבים כי התכנים המצויים באתר ישקפו את נכונותם.
 5. המחירים המופיעים ומוצגים באתר למשתמשים מתבססים, בין היתר, על מחירוני חברות הביטוח השונות, בשקלול הנחות שנקבעות בהתאם לשיקול דעתן.
  המחירים שיופיעו על סמך הנתונים שמסרת, תקפות למועד ביצוע החישוב. כל שימוש נוסף ייחשב כקבלת הצעה חדשה והכל בהתאם למחירים שנקבעים מעת לעת.
 6. כל נתוני איכות השירות המופיעים באתר, וכפי שיופיעו מעת לעת, מבוססים על נתונים שמתפרסמים על ידי רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, ובשקלול נתונים נוספים של החברה, לרבות דירוג משתמשי האתר.
 7. כל ההיבטים המקצועיים לעניין המוצרים שיוצגו באתר, אינם תחליף לחוות דעת או ייעוץ ממומחים.
 8. על המשתמש האחריות המלאה לוודא, כי ציוד הקצה שלו מתאים לשימוש באתר ולחברה לא תהיה כל אחריות לאיזה נזק או שינוי שהוא שיגרם לציוד הקצה של המשתמש, כתוצאה משימוש באתר (חומרה או תכנה).

דין וסמכות שיפוט

 1. הדין שיחול על תנאי שימוש אלו הוא הדין הישראלי בלבד והסמכות לדון בכל מחלוקת בקשר אליו תהיה נתונה אך ורק לבתי המשפט במחוז תל אביב.
דילוג לתוכן